Algemene voorwaarden Theater Amsterdam

1.0 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Theater Amsterdam: de commanditaire vennootschap Theater Amsterdam C.V. en de besloten vennootschap AMF Netherlands B.V. statutair gevestigd te Amsterdam;

b. Bezoeker: een ieder die een Evenement in het Theater bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het Theater Amsterdam, zowel voor, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement als dagen dat er geen Evenement is;

c. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Theater Amsterdam;

d. Theater: het gebouw aan de Danzigerkade in Amsterdam, met theaterzaal en de daarbij behorende voorzieningen, backstage, horecagelegenheden, toegangswegen en parkeergelegenheid;

e. Evenement: gebeurtenis die plaats vindt in het Theater waaronder begrepen – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling, rondleiding en een (openbare dan wel besloten) gebeurtenis waar een of meerdere personen aan deelnemen;

f. Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen Theater Amsterdam en een Bezoeker tot het tegen betaling leveren van diensten en extra’s in verband met een Evenement, waaronder begrepen – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – Toegangsbewijzen, boottransfertickets, parkeerkaarten en horeca arrangementen;

g. Toegangsbewijs: een bewijs, voorzien van de vereiste controlevoorzieningen om toegang te krijgen tot een Evenement welke wordt gehouden in het Theater;

h. Verzekeringsmaatschappij: de Europeesche Verzekeringen waarmee de Bezoeker een overeenkomst kan aangaan ten behoeve van een annuleringsverzekering;

i. Gemachtigde: een partij waar Theater Amsterdam een overeenkomst mee heeft afgesloten ten behoeve van een Evenement in het Theater, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door Theater Amsterdam worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere reservering voor Toegangsbewijzen, zowel telefonisch als via de website van Theater Amsterdam, welke de Bezoeker plaatst via Theater Amsterdam of een Gemachtigde en op iedere Overeenkomst tussen Theater Amsterdam en een Bezoeker. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze Overeenkomst worden verricht. Daarnaast gelden deze Algemene Voorwaarden voor een ieder die enig Evenement of een andere activiteit in het Theater bijwoont of om welke reden dan ook in het Theater aanwezig is, ook zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Theater Amsterdam heeft gesloten.

1.3 Theater Amsterdam zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Theater naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Theater Amsterdam zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Theater Amsterdam zal tevens trachten de Evenementen in het Theater ongestoord te laten plaatsvinden. Theater Amsterdam spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Theater Amsterdam verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening.

De Bezoeker kan te allen tijde contact opnemen met het management van Theater Amsterdam. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt Theater Amsterdam hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

1.4 De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, de paginavormgeving en de foto's en illustraties van de website of andere communicatiemiddelen maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten van Theater Amsterdam dan wel haar leveranciers of andere derden waarmee Theater Amsterdam dienaangaande afspraken heeft (gemaakt). Iedere verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van de werken op enigerlei wijze verbonden met de website of andere communicatiemiddelen, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Theater Amsterdam. Het opslaan van informatie van de website en andere communicatiemiddelen van Theater Amsterdam of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen

2.1 Theater Amsterdam verkoopt toegangsbewijzen voor haar eigen Evenementen dan wel Evenementen die schriftelijke toestemming hebben van Theater Amsterdam het aldaar ten uitvoering te brengen, via de website, telefonische verkoop, kassa of via een Gemachtigde. Indien toegangsbewijzen zijn geboekt via deze Gemachtigde en de betaling is geautoriseerd zoals bedoeld in 2.12 dan ook gelden deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Alle door Theater Amsterdam, dan wel door Gemachtigde gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Theater Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Theater Amsterdam en door Gemachtigde gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door Gemachtigde.

2.3 Indien dit hem wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn Toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit Toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Theater Amsterdam te tonen. Het Toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Theater, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Theater heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement. Voor elk Evenement is een uniek Toegangsbewijs met aanduiding van datum, tijd en zitplaats nodig. In geval van dispuut zal, op basis van geldige identificatie, alleen toegang gegeven worden aan degene die de aankoop heeft gedaan of waarvoor de aankoop is gedaan en zodanig bekend is bij Theater Amsterdam.

2.4 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn Toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het Toegangsbewijs van een derde anders dan Theater Amsterdam heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan het Theater om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, of (iii) het Evenement tot bijwoning waarvan het Toegangsbewijs recht geeft om niet aan Theater Amsterdam verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs, komt dit voor zijn eigen rekening. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

2.5 Indien de Bezoeker met betrekking tot zijn of haar boeking voor toegangsbewijzen speciale wensen heeft, dan kan de boeking enkel telefonisch of via de kassa plaatsvinden. Theater Amsterdam dient op het moment van boeking door de klant op eventuele speciale wensen te worden geattendeerd. Speciale plaatsen voor bijvoorbeeld rolstoelen c.q. minder validen en/of begeleiding door honden zijn te allen tijde alleen verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid. Indien speciale wensen niet ten tijde van de bestelling zijn aangegeven en niet zodanig zijn geboekt kan toegang tot de voorstelling niet gegarandeerd worden. Omruilen en/ of restitutie van het verkregen Toegangsbewijs is ook in deze gevallen uitgesloten.

2.6 De Bezoeker dient bij aanvang van het reserveren duidelijk aan te geven dat hij/zij gebruik wenst te maken van een bepaalde korting die wordt aangeboden voor de betreffende voorstelling. Wanneer de bestelling is bevestigd, dan is het niet meer mogelijk een korting toe te passen op het Toegangsbewijs. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht gegeven.

2.7 Theater Amsterdam behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Toegangsbewijzen. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde Toegangsbewijzen.

2.8 De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd en is verplicht tot het doen van betaling. Indien Theater Amsterdam de Toegangsbewijzen op verzoek van de koper aan een derde dient te leveren dient hier een getekende machtiging te worden gepresenteerd aan de kassa van het Theater.

2.9 Theater Amsterdam brengt kosten in rekening voor het maken van een bestelling. Deze kosten zijn uniek voor deze bestelling en worden niet gerestitueerd.

2.10 Alle bedragen worden genoemd in euro en zijn inclusief BTW tenzij dit specifiek is aangegeven op een aparte factuur. Eventuele BTW tariefsverhogingen komen voor rekening van de Bezoeker.

2.11 Theater Amsterdam accepteert van de Bezoeker de volgende betaalwijzen en geldt als bewijs voor het aangaan van de Overeenkomst:

a. iDeal, Visa, Mastercard via online verkoop;

b. automatische Incasso, Visa, Mastercard, Overschrijving via telefonische boeking gedaan via telefonische boeking;

c. contant, PIN/ maestro, Visa, Mastercard via de kassa van het Theater;

d. podium cadeaukaart wordt in alle gevallen geaccepteerd. Wanneer het tegoed niet toereikend is dan kan dit aangevuld worden via een van de geaccepteerde betaalwijzen waar op dat moment wordt geboekt.

2.12 Wanneer Theater Amsterdam of Gemachtigde de autorisatie van de betaling heeft ontvangen en verwerkt dan wordt de Overeenkomst definitief en zal dit schriftelijk, binnen uiterlijk vijf werkdagen, bevestigd worden via e-mail of per post met het Toegangsbewijs bijgesloten. Verkoop aan de kassa wordt bevestigd via een kassabon. In geval autorisatie van de betaling niet binnen vijf werkdagen is ontvangen zal de reservering onherroepelijk worden geannuleerd.

2.13 Ten tijde van de bestelling wordt een overzicht gegeven van alle inbegrepen kosten en desgewenst kan hier een bevestiging van worden verstuurd via e-mail. De prijs gedrukt op het Toegangsbewijs kan eventueel afwijken van het betaalde bedrag.

2.14 Na ontvangst van het Toegangsbewijs dient deze zorgvuldig te worden gecontroleerd en, indien blijkt dat deze niet correct is, zulks binnen 2 dagen kenbaar te maken aan Theater Amsterdam. De bestelde kaarten zullen dan alsnog, kosteloos, worden toegezonden aan de Bezoeker ofwel kunnen worden opgehaald bij de kassa van het Theater.

2.15 Het Toegangsbewijs geeft uitsluitend toegang tot het Evenement welke hierop staat gespecificeerd.

2.16 Indien de Bezoeker besluit de betaling te annuleren ofwel storneren nadat de Overeenkomst is bevestigd dan zal het openstaande saldo direct worden gevorderd.

2.17 Een bestelling is onherroepelijk. Toegangsbewijzen kunnen niet worden omgeruild of geannuleerd. Afwijking hiervan is alleen mogelijk indien er ten tijde van de bestelling een verzekering is afgesloten via de door Theater Amsterdam aangeboden Verzekeringsmaatschappij. De algemene voorwaarden van de Verzekeringsmaatschappij zijn dan van kracht. Theater Amsterdam maakt de annuleringsverzekering uitsluitend beschikbaar ten tijde van de verkoop van de Toegangsbewijzen en is zelf geen partij bij de eventueel door de Bezoeker met de Verzekeringsmaatschappij te sluiten annuleringsverzekeringovereenkomst. Alle uit deze annuleringsverzekeringovereenkomst geldende verzoeken en geschillen dienen direct met de Verzekeringsmaatschappij te worden opgelost.

2.18 Bestelde extra’s zoals boottransfertickets, parkeerkaarten en horeca arrangementen, kunnen niet worden omgeruild of geannuleerd.

2.19 Op de Overeenkomst tussen Theater Amsterdam en de Bezoeker is het recht van ontbinding niet van toepassing.

3.0 Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De Bezoeker of houder van een Toegangsbewijs is gehouden om het Toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

3.2 De Bezoeker of houder van een Toegangsbewijs is jegens Theater Amsterdam gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het Evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie van het Toegangsbewijs (door) te verkopen. Een en ander naar oordeel van Theater Amsterdam.

3.3 De Bezoeker of houder van een Toegangsbewijs die zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het Toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Theater Amsterdam voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

3.4 Indien de Bezoeker of houder van een Toegangsbewijs zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Theater Amsterdam verschuldigd en € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van Theater Amsterdam om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

4.0 Verblijf in het Theater

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Theater dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van Theater Amsterdam gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van Theater Amsterdam de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Theater worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar Toegangsbewijs geldend kan maken.

4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a. aan derden in het Theater goederen en schriftelijk informatie zonderuitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. (huis-)dieren het Theater in te brengen tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door Theater Amsterdam;

c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Theater mee te brengen;

d. naar het oordeel van een functionaris van Theater Amsterdam gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Theater in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e. drugs zoals bedoeld in de Opium wet in het Theater mee te nemen en/of te gebruiken.

4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van Theater Amsterdam inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Theater worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het Toegangsbewijs.

4.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Theater Amsterdam, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Theater bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Theater Amsterdam te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Theater buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van Theater Amsterdam zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Theater in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Theater worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Toegangsbewijs.

4.5 Theater Amsterdam behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde Evenementen.

4.6 Binnen het Theater geldt een rookverbod, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. Theater Amsterdam is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Theater te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Toegangsbewijs.

4.7 Na aanvang van de voorstelling vervalt het recht op toegang tot de zaal voor een bezoeker. Restitutie in verband met het te laat komen, ongeacht wiens schuld of welke oorzaak, wordt niet verleend. Echter, indien mogelijk zal een functionaris van Theater Amsterdam de Bezoeker laten weten wanneer de eerstvolgende mogelijkheid is om naar zijn of haar plaats te gaan. Indien er sprake is van een pauze tijdens de voorstelling dan kan de Bezoeker plaatsnemen in de zaal vanaf dat moment.

5.0 Aansprakelijkheid van Theater Amsterdam

5.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Theater is voor zijn/haar rekening en risico.

5.2 Theater Amsterdam is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de Bezoeker toegebracht letsel, indien en voorzover die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Theater Amsterdam en/ of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Theater Amsterdam verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van Theater Amsterdam wordt onder meer uitgesloten voor:

a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door Theater Amsterdam ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Theater en de door deze derden ingeschakelde personen;

b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Theater Amsterdam gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de Overeenkomst tussen Theater Amsterdam en de Bezoeker betrekking heeft;

d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers;

e. verlies van Toegangsbewijzen door de Bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de Toegangsbewijzen.

5.3 Het Theater is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Theater Amsterdam. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Theater Amsterdam onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien - die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Theater Amsterdam c.q. in het Theater, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

5.4 Indien een Evenement door Theater Amsterdam wordt geannuleerd dan kan op verzoek van de Bezoeker het volledige aankoopbedrag inclusief reserveringskosten worden gerestitueerd. Wel moet dan autorisatie van de betaling zijn ontvangen zoals bedoelt in artikel 2.12. Eventuele andere gemaakte (on)kosten worden niet gecompenseerd. Indien een alternatieve voorstelling wordt aangeboden dan kan de Bezoeker de Toegangsbewijzen laten omboeken voor dezelfde prijscategorie.

6.0 Reclame/ klachten

6.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst tussen Theater Amsterdam en de Bezoeker dienen de directie van Theater Amsterdam binnen acht dagen nadat de uitvoering van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Theater Amsterdam niet in behandeling genomen.

6.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Theater Amsterdam te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Theater Amsterdam:

a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de artiest(en), in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;

b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de Evenementen waarop de Overeenkomst tussen Theater Amsterdam en de Bezoeker betrekking heeft;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Bezoekers zal Theater Amsterdam het mogelijke verrichten om deze Bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Theater, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Theater;

f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daar- onder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Theater;

h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het zaalplan;

i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en de beschikbaar gestelde vertaalfaciliteiten (e.g. boventiteling);

j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van vertaling , veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van Theater Amsterdam die voorziening al dan niet aan te bieden;

k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen of gebrekkig presteren van het openbaar vervoer;

l. klachten omdat de Bezoeker definitief of tijdelijk de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheid dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

7.0 Persoonsgegevens

7.1 Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door Theater Amsterdam en/of Gemachtigde worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een Toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

7.2 De Bezoeker kan door Theater Amsterdam gevraagd worden zich te identificeren. Indien de Bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het Theater worden geweigerd.

8.0 Rechten van Theater Amsterdam

8.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is Theater Amsterdam gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het Toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Theater Amsterdam, al dan niet via een Gemachtigde, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

8.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is Theater Amsterdam bevoegd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

9.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die uit de Overeenkomst tussen de Bezoeker en Theater Amsterdam en/of uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.3 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 58284966.

 

Theater Amsterdam

Danzigerkade 5
1013 AP  AMSTERDAM


Reserveringen (ticketverkoop en info):
0900-0322 (45c pm)
 (ma/vr: 9.00 tot 21.00 uur)
(za/zo: 10.00 tot 20.00 uur)


Receptie Theater Amsterdam (vragen over theater):

info@theateramsterdam.nl